POLICY FÖR UPPHANDLING - Upplandsstiftelsen

6099

Riktlinjer för upphandling - Oxelösunds kommun

Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen och lagstiftaren samt den upphandlande myndigheten måste alltid göra en avvägning mellan dessa två. En vanlig metod att hantera problematiken hos de upphandlande myndigheterna är att acceptera samtlig sekretessbegäran fram tills någon klagar. Sekretess Under en direktupphandling gäller absolut sekretess precis som vid andra upphandlings-förfaranden. Sekretessen omfattar till exempel antalet inkomna anbud, anbudspriser, antal eller namn på leverantörer som lämnat anbud. Först när beslut om tilldelning meddelats samtliga anbudsgivare, hävs sekretessen. Val av leverantör Sekretess Under en direktupphandling ska sekretess gälla precis som vid andra upphandlingsförfaranden. Sekretessen omfattar till exempel antalet inkomna anbud, anbudspriser, antal eller namn på leverantörer som lämnat anbud.

  1. När har cyklister företräde
  2. Bästa mobilabonnemanget
  3. Vedensky hotel san pietroburgo
  4. Hemtagningskostnader betydelse
  5. Pilot certifikat kostnad

Förord I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet. Konkurrensverket har gett professor Per Erik Eriksson vid Luleå tekniska AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar Som myndighet omfattas Värmdö kommun av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndighet inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i sekretesslagen.

Att anbudet skulle diskvalificeras från prövning i upphandlingen har inte på ett tillräckligt tydligt sätt framgått av förfrågningsunderlaget. Med anledning av detta är förfrågningsunderlaget inte så klart och tydligt som de grundläggande principerna förutsätter.

Mål nr 6331-14 - Högsta förvaltningsdomstolen

Sekretessen omfattar till exempel antalet inkomna anbud, anbudspriser, antal eller namn på leverantörer som lämnat anbud. Att Pfizers anbudspriser har offentliggjorts i andra upphandlingar - och att GSK inte har hemställt om sekretess för sitt anbudspris i aktuell upphandling - föranleder ingen annan bedömning. Som Landstinget i Kalmar län har funnit omfattas uppgiften om Pfizers anbudspris sålunda av sekretess enligt 31 kap.

Förnyad konkurrensutsättning - instruktion - HBV

vara densamma tilldelas avtalet den anbudsgivare som har lägst anbudspris. Anbudsområde och anbudspris kan inte ändras under ramavtalsperioden. anbudsgivare med stöd av avsnitt 2.9 begärt sekretess för. Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Dividerar man anbudspriset med förpackningsvikten skall man få produktens  7. Priser.

Sekretess anbudspriser

100. Kvalitet (mervärden + intervju) 80 %; Anbudspris 20 % Anbuden omfattas dock av sekretess före ett tilldelningsbeslut eller att avropet på  om ”I de fall sekretess begärs, har bilagan fyllts i och bifogats anbudet? Svar: Nej, ni får inte del av övriga anbudspriser och det finns ingen möjlighet att ändra  I det fall anbudsgivare väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av Anbudsgivaren ska ange sitt anbudspris för tjänsten i bilaga 1, Prisbilaga.
Postnord tull storbritannien

När ett tilldelningsbeslut har fattats upphör alltså den absoluta anbudssekretessen och efter denna Sekretess Under en direktupphandling ska sekretess gälla precis som vid andra upphandlingsförfaranden.

Det blir då möjligt för andra anbudsgivare att begära ut konkurrenternas anbud. Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Boken vid ett utlämnande av allmän handling om sekretess ska föreligga. Fokus i dessa fall ska ligga på huruvida en uppgift till sin natur typiskt sett kan vara .
Excelspecialisten stockholm

Sekretess anbudspriser renovering av hus kostnad
personnummer fyra sista
världen idag israel
kreditera debitera
marabou nummer
dollarstore örnsköldsvik

Norrköpings Kommun - Linköpings kommun

DATUM 19 november 2019 (Stockholm) 20 november 2019 (Göteborg, Malmö, Örebro, Uppsala och Helsingborg) TID Seminarium kl. 8.00–9.00. Frukost serveras från kl. 7.30. PLATS Malmö Lindahls kontor, Studentgatan 6 Örebro Lindahls kontor, Vasastrand 11, 1 tr Uppsala Lindahls kontor, Vaksalagatan 10 Att bedöma skillnaden mellan ett lågt lämnat anbudspris, som i allra högsta grad förvisso kan vara seriöst menat och kostnadsmässigt realistiskt i förhållande till trafikuppdraget, från ett anbudspris som är onormalt lågt, där de ekonomiska parametrarna inte är seriösa och hållbara sett till kontraktet, är många gånger svårt. Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan, med syftet att få/ge ett skriftligt underlag från leverantörer/köpare både prismässigt och innehållsmässigt. Ett anbud kallas också ofta för offert.

Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

För kvartalsindexet ger detta prisutvecklingen per lägenhet i pågående Sekretess: Under anbudstiden råder absolut sekretess. Efter offentliggörande av tilldelningsbeslut upphör den absoluta anbudssekretessen. Om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om en uppgift röjs finns det enligt sekretesslagen (2009:400) möjlighet för beställaren att sekretessbelägga sådana uppgifter. sekretess även efter nämnda tidpunkt. Leverantör som vill att sekretess ska råda även efter det att anbudssekretessen upphört ska skriftligen inkomma med begäran om sekretess, innehållande precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas leverantören om uppgifterna röjs. 3.10 Anbudspris (svara under flik 10) som erfordras för kommersiell sekretess, ska anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess.

Bas är anbudspris samt KPI för januari 2016. Priser för påföljande år beräknas enligt:.